site loader
November 2, 2018 هدایت روح القدس

هدایت روح القدس

روز پنطیکاست یا نزول روح القدس توسط میلیون ها پیرو مسیح در سراسر جهان جشن گرفته میشود سوال پیدا می شود چرا، ما مسیحیان روز پنطیکاست را جشن می گیریم؟   ما در روز پنطیکاست به یاد لحظه های میشویم که روح القدس به زمین آمد: بعد از عید پاک، شاگردان با هم در یک خانه بزرگ در اورشلیم جمع […]
Read More